Εκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

          

 ATHENS
         


ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε ή Γράψτε
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
TELF:
2130-370035
       
210-4173512
FAX:
210-4170257
Mobil:
 6977-636709
         
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com    Ψάξτε στο Site μας   
 Ender Keyword - Caps Lock

 

 

 Τελευταία ανανέωση    26/12/2017   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑ - ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ & ΝΕΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

↑ Grab this Headline Animator

 • Αριθμός EORI (Economic Operator Registration and Identification)
  Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών
  στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές
  που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία. Από την στιγμή που χορηγείται ο αριθμός EORI σε έναν οικονομικό φορέα,
  ο συγκεκριμένος αριθμός θα χρησιμοποιείται από τον φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των
   Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μοναδικός αριθμός αναγνώρισης
  .


 • Εδώ τα Έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση του !!!!
 • Χρήση αριθμού EORI
  Η χρήση του αριθμού EORI διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί για την
  ασφάλεια και την προστασία των πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν θεσμοθετηθεί
  με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 648/2005 και τις Διατάξεις Εφαρμογής του (Κανονισμός (ΕΚ) 1875/2006)
  καθώς όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν άμεσα από τον αριθμό EORI που τους έχει
  χορηγηθεί προς χρήση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Ο αριθμός χρήσης θα χρησιμοποιείται από
  τους οικονομικούς φορείς από την
  1
  η Ιουλίου 2009
  Όλοι οι αριθμοί EORI που θα χορηγηθούν από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών θα
  καταχωρηθούν σε μία κεντρική βάση δεδομένων η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος αυτού θα ξεκινήσει την 1 Ιουλίου 2009.

 • Πότε θα χρησιμοποιείται ο αριθμός EORI
  O μοναδικός αριθμός EORI θα χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, κατά την υποβολή στις τελωνειακές αρχές,
  στοιχείων πριν από την άφιξη και πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων που εισέρχονται ή εγκαταλείπουν
  το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας καθώς και κατά την διαδικασία εισαγωγής και θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία,
  εξαγωγής και διαμετακόμισης
  .
  Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιείται κατά την ανταλλαγή πληροφοριών από τις τελωνειακές
  αρχές όσον αφορά στην διακίνηση των εμπορευμάτων.

 • Ποιος οικονομικός φορέας πρέπει να έχει αριθμό EORI
  Ο αριθμός EORI χορηγείται:
  1) Στους οικονομικούς φορείς που στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται
  σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία και οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο
  τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας. Ο αριθμός EORI χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους
  Μέλους στην οποία ο οικονομικός φορέας είναι εγκατεστημένος.
  Πιο συγκεκριμένα αριθμό EORI μπορούν να λάβουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένο στην
   Ελλάδα από τις αρμόδιες στην Ελλάδα τελωνειακές αρχές. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
  στην Κοινότητα λαμβάνουν αριθμό EORI από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.
  2) Στους οικονομικούς φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας εφόσον
  πραγματοποιούν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες τελωνειακές διαδικασίες:

   α) υποβάλλουν στην Κοινότητα συνοπτική ή τελωνειακή διασάφηση πλην των εξής:
   i) τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 238 του Κανονισμού (ΕΚ) 2454/93 ή
   ii) τελωνειακή διασάφηση που υποβάλλεται για την διαδικασία της προσωρινής εισαγωγής
   β) υποβάλλουν στην Κοινότητα συνοπτική διασάφηση εισόδου ή εξόδου
   γ) διαχειρίζονται αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 185 παράγραφος 1
   δ) υποβάλλουν αίτηση για άδεια, σύμφωνα με τα Άρθρα 324α ή 372.
   ε) υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό εγκεκριμένου οικονομικού φορέα, σύμφωνα
   με το άρθρο 14α

  Στην περίπτωση όπου οι οικονομικοί φορείς δεν είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα, ο αριθμός EORI
  χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά μία από τις ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες.
  Όσον αφορά στην Ελλάδα αρμόδιες αρχές για την χορήγηση του αριθμού EORI είναι
  όλα τα μηχανογραφημένα τελωνεία της χώρας.

 • Χορήγηση αριθμού EORI
  Οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να λάβουν αριθμό EORI πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για την χορήγηση
  αριθμού EORI. Ωστόσο για διευκόλυνση των οικονομικών φορέων στις ακόλουθες κατηγορίες οικονομικών
  φορέων έχει χορηγηθεί οίκοθεν αριθμός EORI:
  α) Κύριοι υπόχρεοι που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις (διαμετακόμισης) εντός του χρονικού
   διαστήματος από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της 31 ης Μαρτίου 2009.
  β) Εξαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού διαστήματος
  από της 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
  γ) Εισαγωγείς που είχαν τηρήσει τελωνειακές διατυπώσεις εντός του χρονικού διαστήματος
   από της 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι και της 31ης Μαρτίου 2009.
  δ) Εκτελωνιστές.
  Επισημαίνεται ότι και οι φορείς που προσδιορίζονται ανωτέρω πρέπει να υποβάλλουν αίτηση
   για την χορήγηση αριθμού EORI από 1ης Ιουλίου 2009 έως 30ης Ιουλίου 2010 προκειμένου
  να επικαιροποιήσουν τα ήδη δηλωθέντα στοιχεία τους
  .
  Συνιστάται στους οικονομικούς φορείς που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που
  προσδιορίζονται ανωτέρω καθώς και στους εγκατεστημένους σε Τρίτη χώρα να υποβάλλουν
   την απαιτούμενη αίτηση-δήλωση για την χορήγηση του αριθμού ΕΟRI πριν από την πρώτη
  τους συναλλαγή με τις τελωνειακές αρχές για την οποία απαιτείται η κατοχή αριθμού EORI.
  Εδώ τα Έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση του !!!!

  Προσοχή !!! . Η υποβολή των δικαιολογητικών έληξε την 31/07/10 .
  Η υποβολή τους πλέον γίνεται πριν την κατάθεση των διασαφήσεων εισαγωγής ή εξαγωγής.   

  Πηγή: Υπ. Οικονομικών

         ©Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνιστής

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:2130-370035 -210 4173512 FAX:  210-4170257 Mobil: 6977-636709 ,6974-407658
Last modified: 26-Δεκ-2017
  Free counter and web stats who's online